• ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ
  • ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠ

    ᠪᠠᠭᠰᠢ :ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ:
    ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ:ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
    ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ:ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ