ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ/ ᠠᠪᠴᠢᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ! ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠣᠶᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ . - _ @ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ
 *
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠦᠭᠡ
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠴᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ 6 ᠦᠰᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ
 *
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢ
 *
ᠢᠮᠸᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ
 *
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
 *
ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ