ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠡᠳᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ2008 ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠪᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ